Cairt Iniúchta Inmheánaigh ESB

Mar ESB, suibscríobhaimid chuig rialachas corparáideach dea-chleachtais. Tugtar tacaíocht do ráitis freagrachtaí chomhaltaí boird agus ráitis rialachais a bhaineann leo ó bhainistíocht shinsearach trí thuairisciú bainistíochta rialta, bainistíocht riosca foirmiúil, athbhreithniú ar rialú airgeadais agus tríd an obair in Iniúchadh Inmheánaigh an Ghrúpa.

Is beartas de chuid Bhord ESB feidhm Iniúchta Inmheánaigh Grúpa (IIG) a oibríonn de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta is fearr a bheith aige agus tacú leis. Is feidhm neamhspleách, dearbhaithe oibiachtúil agus comhairlithe é IIG a bhfuil sé de chúram air gníomhaíochtaí cuideachta i ngach réimse laistigh de Ghrúpa ESB a athbhreithniú, mar sheirbhís don Bhord agus don bhainistíocht.

Thug an IIG cúnamh don eagraíocht a cuspóirí a bhaint amach trí scrúdú agus tuairisciú ar bhainistíocht riosca, ar leordhóthanacht an rialachais inmheánaigh agus phróisis rialaithe, agus ar úsáid cheart, éifeachtach, éifeachtúil agus eacnamaíoch na n-acmhainní a bhaint amach.

Raon agus Údarás an IIG

Faigheann Iniúchadh Inmheánaigh an Ghrúpa (IIG) a údarás ón mBord tríd Choiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird agus ón bPríomhfheidhmeannach. Tuairiscíonn Iniúchóir Inmheánach an Ghrúpa go feidhmiúil chuig Coiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird agus maidir le riarachán chuig Leas-Phríomhfheidhmeannach ESB.

Buaileann an IIG go rialta leis an Leas-Phríomhfheidhmeannach chun gach iniúchadh a phlé. Feidhmíonn siad go neamhspleách agus le húdarás maidir le hiniúchtaí a rinneadh agus tá rochtain neamhshrianta acu ar an gCathaoirleach, an Príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca.

Tá an IIG údaraithe chun aon cheann de ghníomhaíochtaí ESB, a fhochuideachtaí agus cuideachtaí comhlachaithe a scrúdú, agus tá rochtain gan srian aige ar gach taifead, sócmhainní agus pearsanra is gá chun a chuid freagrachtaí a chomhlíonadh.

Freagrachtaí Bainistíochta ESB

Tá sé mar fhreagracht ar an mbainistíocht riosca a bhainistiú, rialuithe éifeachtacha a choinneáil agus gníomhaíochtaí aontaithe iniúchta a chur i bhfeidhm ar bhealach tráthúil. Déanfaidh bainisteoirí idirphlé réamhghníomhach le hiniúchóirí, freagra a thabhairt ar dhréacht-thuarascálacha i gcomhréir le nósanna imeachta comhaontaithe agus gníomhartha agus scálaí ama a chomhaontú chun laigí rialaithe aitheanta a cheartú.

Is ar an mbainistíocht atá an phríomhfhreagracht as calaois a chosc agus aon chalaois a d’fhéadfadh tarlú a bhrath agus déileáil léi. Ba chóir do thuairisciú foirmiúil ar chalaois a bhfuil amhras fúithi cloí le Beartas Ghrúpa ESB ar chalaois agus ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha eile.

Freagrachtaí Iniúchta Inmheánaigh Ghrúpa ESB

Comhlíonann an IIG a chuid freagrachtaí tríd athbhreithniú criticiúil ar bhonn dírithe riosca:

  • Cuspóirí, beartais, pleananna agus nósanna imeachta a chomhlíonadh;
  • Rialachán agus reachtaíocht sheachtrach a chomhlíonadh;
  • Go bhfaightear luach ar airgead ar fud na ngníomhaíochtaí.
  • Iontaofacht agus sláine maidir le hairgeadas inmheánach agus rialuithe eile agus faisnéis bhainistíochta;
    • Rialuithe chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú go héifeachtach agus go bhfaightear cuntas ceart ar shócmhainní agus ar leasanna an Ghrúpa agus iad a chosaint. Áirítear anseo a chinntiú go dtugann an mhodheolaíocht agus an clár iniúchta aird chuí ar an bhféidearthacht a bhaineann le calaois agus go ndéantar imscrúdú iomlán faoi aon chalaois nó aon chalaois a bhfuil amhras fúithi.

Is féidir le IIG muinín a chur i rialuithe bainistíochta áitiúla nó speisialtóireacht atá ann nó iniúchadh innealtóireachta laistigh d’aonaid ghnó nó den Lárionad Corparáideach, ach i gcásanna den tsórt seo cuirfear dearbhú neamhspleách ar fáil don Choiste Iniúchta agus Riosca go bhfuil bearta den tsórt sin iomchuí.

Gairmiúlacht agus Neamhspleáchas an IIG

Stiúrann an IIG a chuid gníomhaíochtaí de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta um Chleachtas Gairmiúil d’Iniúchóireacht Inmheánaí, agus tá sé faoi réir mheasúnaithe sheachtraigh gach cúig bhliana ar a laghad.

Chun a neamhspleáchas agus a oibiachtúlacht a chaomhnú, ní ghlacfaidh an IIG freagrachtaí oibriúcháin agus fanfaidh sé neamhspleách ar ghníomhaíochtaí a iniúchann sé. Gan dochar dá neamhspleáchas, d’fhéadfadh sé gníomhaíochtaí comhairlithe roghnacha a dhéanamh agus comhairle a chur ar an mbainistíocht dá réir.

Cinntíonn Iniúchóir Inmheánach an Ghrúpa go gcoinnítear rúndacht agus go gcloítear le riachtanais rialála maidir le tuarascálacha iniúchta agus gach faisnéis agus taifid a fhaightear agus iniúchtaí á ndéanamh.

Pleanáil agus tuairisciú agus an IIG

I ndiaidh comhairliúcháin le Stiúrthóirí Feidhmiúcháin agus athbhreithniú ar thuarascálacha anailíse riosca, aontaíonn Iniúchóir Inmheánach an Ghrúpa plean iniúchta bliantúil bunaithe ar riosca leis an bPríomhfheidhmeannach sula bhfaightear cead ón gCoiste Iniúchta agus Riosca.

Tuairiscíonn Iniúchóir Inmheánach an Ghrúpa go rathúil agus ar iarratas don Choiste Iniúchta agus Riosca, don Phríomhfheidhmeannach, don Leas-Phríomhfheidhmeannach agus do Stiúrthóir Airgeadais an Ghrúpa. Eisítear Tuarascálacha Iniúchta Deiridh don bhainisteoir(í) lena mbaineann siad, do na stiúrthóirí ábhartha agus don Phríomhfheidhmeannach/Leas-Phríomhfheidhmeannach.

Leanfaidh IIG suas moltaí iniúchta a chur i bhfeidhm agus tabharfaidh sé tuairisc don bhainistíocht agus don Choiste Iniúchta agus Riosca faoi aon mholadh suntasach nach bhfuil á chur i bhfeidhm. Tugtar na hacmhainní ildisciplíneacha a theastaíonn uaidh don IIG chun a chuid freagrachtaí a chomhlíonadh go sásúil, lena n-áirítear acmhainní speisialta seachtracha. Go ginearálta, beidh bunchéim nó cáilíocht ghairmiúil ag an bhfoireann iniúchóireachta.

Is feithicil forbartha foirne a bhfuil acmhainneacht bhainistíochta iontu é an IIG. Cuirfidh Bainistíocht Líne Ghnó tacaíocht ar fáil in uainíocht foirne oiriúnach isteach agus amach as an limistéar.